Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Uitnodiging jaarvergadering en lezing

  • 15-03-17

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 12 april 2017 om 19.30 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen. Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee zal zoals gebruikelijk de stand van zaken van uw vereniging worden besproken. Uw inbreng wordt daarbij door het bestuur op prijs gesteld.

Om 20.30 uur start de lezing van Ferdinand van Hemmen over de Maurits-torens. In verenigingsblad nr 62 van oktober 2016 is hierover door Dittie van Zee een artikel geschreven (de Linie of “Limes” van Maurits).

Op het kaartje staat tichelwerck aangegeven voor een steenfabriek die destijds dichter bij Den Hoek stond; wellicht om de stenen voor de redoute te bakken. De Herwijnse redoute maakte deel uit van een buurtschap, bestaande uit een aantal dijkhuizen. Niet ver van de redoute stond aan de westzijde kasteel Wadestein. Bij de verdediging van de linie zullen ook de kerk en het Huis Herwijnen (Frissestein) zijn betrokken.

Agenda voor de ledenvergadering op 12 april 2017 – aanvang 19.30 uur:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen algemene ledenvergadering van 13 april 2016.

       De notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

4.   Jaarverslag secretaris.

5.   Jaarverslag penningmeester, dit verslag ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage.

6.   Verslag kascontrole.

7.   Aanwijzen lid voor de kascontrole.

8.   Verkiezing bestuursleden:

  • de heer Dick KleinGeltink – aftredend en herkiesbaar;
  • mevrouw Marjan van Ooijen – aftredend en herkiesbaar.
  • mevrouw Marianne van Maaren – aftredend.

Tijdens de vergadering zal een voorstel worden gepresenteerd.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk tot 11 april 2017 opgeven bij de secretaris: p/a Bgm. Gaarlandtstraat 19, 4205 AC Gorinchem (info@denoudendijk.nl).

9.   Activiteiten en projecten.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top